Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ;

Συγγραφέας : SANDEL MICHAEL J.

Έτος Έκδοσης : 2022
Σελίδες : 464
Διάσταση : 14 Χ 21
Εκδοτικός Οίκος : ΠΟΛΙΣ
Διαθεσιμότητα: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 1-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Κωδικός προϊόντος: 9789604358175
€20,00
€18,00
Τι ε?χει απογι?νει το κοινο? καλο?; Ζου?με σε επικι?νδυνους καιρου?ς για τη δημοκρατι?α, σε μια εποχη? ο?που αυξα?νεται η απο?σταση ανα?μεσα σε κερδισμε?νους και χαμε?νους. Ει?μαστε μα?ρτυρες μιας λαι?κιστικη?ς εξε?γερσης ενα?ντια στα παραδοσιακα? κο?μματα και τις ελι?τ, που δυσκολευ?ονται να κατανοη?σουν τα αι?τια αυτη?ς της δυσαρε?σκειας η οποι?α προκαλει? πολιτικη? αναταραχη? σε ολο?κληρο τον κο?σμο. Η εκλογη? του Ντο?ναλντ Τραμπ, ο?πως και ο θρι?αμβος του Brexit στη Βρετανι?α, η?ταν μια οργισμε?νη αντι?δραση ενα?ντια στην επι? δεκαετι?ες αυ?ξηση των ανισοτη?των και σε μια εκδοχη? της παγκοσμιοποι?ησης η οποι?α ωφελει? εκει?νους που βρι?σκονται στην κορυφη?, αφη?νοντας στους καθημερινου?ς πολι?τες ε?να αι?σθημα ανημπο?ριας και μαται?ωσης. Η?ταν επι?σης μια μομφη? ενα?ντια στην τεχνοκρατικη? αντι?ληψη της πολιτικη?ς, που αδιαφορει? για την πικρι?α ο?σων αισθα?νονται ο?τι ε?χουν χα?σει το τρε?νο της οικονομι?ας και του πολιτισμου?. Σε ανα?λογο αδιε?ξοδο ε?χουν περιε?λθει και οι ευρωπαι?κε?ς δημοκρατι?ες. Συ?μφωνα με τον Mα?ικλ Σαντε?λ, αν θε?λουν τα παραδοσιακα? κο?μματα να ξανακερδι?σουν τους πολι?τες, θα πρε?πει να ξανασκεφτου?ν την αποστολη? και τον σκοπο? τους. Και για να το πετυ?χουν, θα πρε?πει να διδαχθου?ν απο? τη λαι?κιστικη? διαμαρτυρι?α που τα εκτο?πισε – ο?χι αντιγρα?φοντας την ξενοφοβι?α και τον ε?ντονο εθνικισμο? που τη χαρακτηρι?ζουν, αλλα? λαμβα?νοντας σοβαρα? υπο?ψη τις θεμιτε?ς αιτια?σεις που βρι?σκονται πι?σω απο? αυτα? τα διο?λου ευχα?ριστα συναισθη?ματα. Θα πρε?πει επι?σης να ξανασκεφτου?ν κα?τι πιο λεπτο?, αλλα? ο?χι λιγο?τερο σημαντικο?: τη στα?ση μας απε?ναντι στην επιτυχι?α και την αποτυχι?α, που συνοδευ?ει τις τελευται?ες δεκαετι?ες την αυ?ξηση των ανισοτη?των.