Ο ΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Συγγραφέας : ΣΥΛΛΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Έτος Έκδοσης : 2022
Σελίδες : 144
Διάσταση : 14 x 21
Εκδοτικός Οίκος : ΠΟΛΙΣ
Διαθεσιμότητα: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 1-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Κωδικός προϊόντος: 9789604357819
€14,00
€12,60
Σε μια απομακρυσμε?νη γειτονια? της Αλεξανδρου?πολης, μια οικογε?νεια μοιρα?ζεται σε δυ?ο αντικριστα? σπι?τια. Οι γυναι?κες, συ?ζυγοι και θυγατε?ρες, δεν φαι?νεται να απολαμβα?νουν ειδυλλιακη? μεταχει?ριση. Ο?ταν ε?να πρωινο? ο πατε?ρας-αρχηγο?ς της οικογε?νειας βρι?σκεται νεκρο?ς στην αυλη?, κυ?ριο με?λημα των συγγενω?ν θα ει?ναι η απο?κρυψη των συνθηκω?ν του θανα?του του, ο?πως και η συγκα?λυψη του επαι?σχυντου μυστικου? που τον προκα?λεσε. Δυ?ο γυναι?κες, ανιψιε?ς του νεκρου?, καταφε?ρνουν να δραπετευ?σουν απο? τον οικογενειακο? κλοιο? και διηγου?νται παρα?λληλα με τη δικη? τους ιστορι?α, τη σχε?ση τους με την κο?ρη του νεκρου? θει?ου τους, τη Νο?ρα. Η Νο?ρα, ευφυη?ς και ασταθη?ς ψυχικα?, ει?ναι το κυ?ριο προ?σωπο της ιστορι?ας. Γι?νεται αντικει?μενο λατρει?ας και διεκδι?κησης των δυ?ο γυναικω?ν που αφηγου?νται τα γεγονο?τα, δι?νοντας η καθεμια? τη δικη? της εκδοχη?. Ο καθρε?φτης ει?ναι ο τρο?πος που χρησιμοποιου?ν για να διηγηθου?ν και, ταυτο?χρονα, να προστατευτου?ν απο? μια αμφιλεγο?μενη αλη?θεια, απο? τον τρο?μο και απο? την προ?σωπο με προ?σωπο αντιμετω?πιση της πραγματικο?τητας. Ο?πως ο Περσε?ας, χρησιμοποιου?ν τον καθρε?φτη ως με?σο για να αντικρι?σουν τα γεγονο?τα και την κατα? κρα?τος επικρα?τηση του κακου? χωρι?ς να μαρμαρω?σουν. Οι ε?ννοιες της δικαιοσυ?νης, της τιμωρι?ας, της συγχω?ρεσης και της εξιλε?ωσης παραμε?νουν μετε?ωρες. Ο καθρε?φτης, ανα?λογα με τη γωνι?α που τον κοιτα?ς, αντανακλα? κα?θε φορα? μια διαφορετικη? εικο?να. Τρεις γυναι?κες, τρεις χω?ρες, τρεις πο?λεις. (Ελλα?δα, Ιταλι?α και Σουηδι?α). Με?σα στο σκοτεινο? πλαι?σιο της αφη?γησης, κινου?νται και τρι?α φωτεινα? προ?σωπα: Ε?νας νεαρο?ς αγρο?της απο? την Αλεξανδρου?πολη, μια μετανα?στρια απο? τη Ρωσι?α και μια Ιταλι?δα καθηγη?τρια. Τρεις γυναι?κες απο? την παιδικη? τους ηλικι?α με?χρι την ενηλικι?ωση, δυ?ο εκδοχε?ς της πραγματικο?τητας και μι?α ακο?μα, αυτη? της Νο?ρας, που δεν υπα?ρχει πουθενα?. Ο δικο?ς της καθρε?φτης με?νει σιωπηλο?ς με?χρι το τε?λος.